کارگاههای مخصوص کودکان

برگزاری کارگاه های آموزشی یا هنری مخصوص کودکان

کارگاه های مخصوص نوجوانان

برگزاری کارگاه های مخصوص نوجوانان

کارگاه های والدین

کارگاه های آموزشی تربیتی مخصوص والدین

کارگاه های ترکیبی

برگزاری کارگاه های مادر و کودک، پدر و کودک، مادر و نوجوان و پدر و نوجوان